โครงการผลิตและเผยแพร่สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention)

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการผลิตและเผยแพร่สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) |
ราคากลาง |
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |
ประกาศประกวดราคาโครงการผลิตและเผยแพร่สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) |
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการผลิตและเผยแพร่สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ |
ประกาศราคากลาง ครั้งที่ 2 |
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 2 |


คะแนนโหวต :