โครงการ สัมมนา “สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) ภาคประชาชน”

TOR การจ้าง จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) ภาคประชาชน วันที่แผยแพร่ 10/09/2564
ราคากลางจ้าง จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) ภาคประชาชน วันที่แผยแพร่ 10/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่แผยแพร่ 14/09/2564
สัญญาจ้างจัดโครงการ สัมมนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) ภาคประชาชน วันที่แผยแพร่ 21/09/2564

คะแนนโหวต :