โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บริเวณสระเก็บน้ำทับกุงของสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บริเวณสระเก็บน้ำทับกุงของสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดสระเก็บน้ำและก่อสร้างฝายชั่วคราวบ้านทับกุงไว้เป็นโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ตามที่ พระภิกษุสมพงษ์ อุปสโม ประธานสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/1944 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559)

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                    กรมป่าไม้ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำและคันดินพร้อมอาคารประกอบ ปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำ 250 ไร่  ก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน 25 แห่ง จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 1 รุ่น  เพาะชำกล้าไม้และกล้าแฝก 75,000 กล้า เพื่อปลูกเสริมป่าและแจกจ่ายให้แก่ราษฎรโดยรอบพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ทำให้ป่าต้นน้ำบ้านทับกุงมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารโดยรอบพื้นที่โครงการ ทำให้พระภิกษุ และราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 9 หมู่บ้าน ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี รวม 1,782  ครัวเรือน 6,588 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้   ในชุมชน เพิ่มเครือข่ายในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรด้านป่าไม้ของชุมชน

 

ผลการดำเนินงานปี 2561

               กรมป่าไม้ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ และจะวางท่อส่งน้ำเพื่อใช้ภายในบริเวณวัด ยาว 800 เมตร  ปลูกป่าฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำ 100 ไร่  เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป เพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรและปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เป็นชนิดไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  10,000 กล้า  ก่อสร้างฝายชั่วคราว 10 แห่ง  และฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 1 รุ่น  ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ร้อยละ 74 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ

                ทำให้พระภิกษุสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ และทำให้ป่าต้นน้ำบ้านทับกุงมีความชุ่มชื้นและมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ดี ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารโดยรอบพื้นที่โครงการ และราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการ เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีส่วนร่วมเพิ่มเครือข่ายในการดูแลจัดการทรัพยากรด้านป่าไม้ของชุมชน

ที่มา : 

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :