โครงการแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายพัด ขันโอฬาร กำนันตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยกุดพิเวียง ตำบลปาฝา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/26447 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557)

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                 กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงกุดพิเวียง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร กว้าง 35 เมตร ความยาวรวม 5,090 เมตร พร้อมอาคารรับน้ำ 3 แห่ง และอาคารระบายน้ำ 3 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 1,440,000 ลูกบาศก์เมตร  เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีพายุโซนร้อน “เซินกา” ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลหลากส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในลำห้วยมีปริมาณน้ำมากจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                 ทำให้ราษฎรบ้านม่วงน้ำ หมู่ที่ 1 2 3 และ 12  ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 514 ครัวเรือน 1,874 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ในช่วงฤดูฝน 1,900 ไร่  และในช่วงฤดูแล้ง 400 ไร่ อย่างเพียงพอ

ที่มา : 

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :