ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :