การประชุมสภา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

image วิดีโอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 1/2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 2/2


คะแนนโหวต :