จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผย ครม. เห็นชอบขยายเวลาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตรวจเชื้อโควิด-19 ทำประกันสุขภาพและขออนุญาตทำงาน ให้เสร็จภายใน 13 ก.ย.64

 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 64 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย.64 ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 13 ก.ย.64 สำหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64 และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 64

            อีกทั้ง ขยายเวลาให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนไม่มีงานทำ 5.38 หมื่นคน ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1) พร้อมกับการทำบัตรสีชมพูให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. 65 (จากเดิมภายในวันที่ 16 มิ.ย.64) เมื่อแรงงานต่างด้าวดำเนินการครบทุกขั้นตอนและได้รับบัตรประจำตัวแล้ว จะสามารถอยู่ในประเทศและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จนถึงวันที่ 13 ก.พ.66 โดยจะได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การคุ้มครองตามสิทธิที่พึงได้รับ
ข้อมูล : 

 คะแนนโหวต :