ธพส. จัดพื้นที่เฉพาะ ตรวจคัดกรองโควิด-19 ไม่ปะปนอาคารสำนักงาน พร้อมเตรียมสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่ผู้พิการ 29 ก.ค. นี้

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอกย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อย่างสูงสุด แยกโซนอาคารสำนักงานและจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างชัดเจน กำหนดพื้นที่ตรวจคัดกรองเข้าถึงได้โดยตรงไม่ต้องผ่านอาคารสำนักงาน แยกจุดบริการห้องน้ำ และบริการรถโดยสาร พร้อมสำรวจจำนวนข้าราชการและพนักงาน Work From Home และจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว มั่นใจศูนย์ราชการฯ ยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัย พร้อมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้พิการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นี้
   
 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ ธพส. ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอใช้พื้นที่อาคารจอดรถ BC ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น

ธพส. ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามารับการตรวจคัดกรอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นสำคัญ จึงออกมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมป้ายแนะนำเส้นทางไปยังจุดคัดกรองโดยตรง เพื่อให้ผู้มาเข้ารับการตรวจคัดกรองหลีกเลี่ยงการเข้าใช้อาคาร การกำหนดจุดให้บริการห้องน้ำสำหรับผู้ที่เข้ามาตรวจคัดกรอง การแยกประเภทรถโดยสารสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานกับผู้ที่เข้ามาตรวจคัดกรอง ทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อทุกวันหลังการใช้งาน

สำหรับพื้นที่ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) อาคารธนพิพัฒน์ และอาคารจอดรถ BC ยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด ทั้ง 10 มาตรการและแนวทางปฏิบัติทั่วไป และ 3 มาตรการเพื่อยกระดับการป้องกัน ได้แก่ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศโดยการพ่นน้ำยาและอบโอโซนกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ เวลา 23.00 น. ของทุกวัน การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมบริเวณทางเข้า-ออกห้องน้ำส่วนกลาง และศูนย์อาหาร เวลา 23.00 น. ของทุกวัน การฉีดพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางทุกวันอาทิตย์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

สำหรับข้อมูลการ Work from Home ของข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ภายหลัง ศบค. ออกประกาศขอความร่วมมือลดการเดินทาง และการรวมกลุ่ม พบว่ามีจำนวนข้าราชการและบุคลากรที่ Work from Home มากกว่าร้อยละ 72 อีกทั้งมีจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม จำนวนรวมมากกว่าร้อยละ 65

นอกจากนี้ ธพส. ยังได้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ บุคลากร และอาหาร จำนวน 1,050 ชุด ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้จัดสรรโควต้าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการแก่ผู้พิการบริเวณลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้พิการได้ประมาณ 4,800 คน

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวทิ้งท้ายว่า “จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่าง ๆ ที่ ธพส. ได้ดำเนินการมานั้น ถือเป็นเครื่องยืนยันว่า ธพส. ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก และขอให้เชื่อมั่นในมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ ธพส. ที่พร้อมดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ และขอตอกย้ำความมั่นใจว่าพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดย ธพส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน และกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน”

------------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44142คะแนนโหวต :