รองปลัดฯ อำพันธุ์ เข้าร่วมประชุมบอร์ดองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 2/2564

รองปลัดฯ อำพันธุ์ เข้าร่วมประชุมบอร์ดองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 2/2564

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา กทม. ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) รับทราบสรุปรายงานสืบเนื่องคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (ชุดเดิม)
 
2) การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
 
3) การแต่งตั้งกรรมการองค์การสะพานปลาร่วมเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อยขององค์การสะพานปลา (Committees)
 
4) การจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ประจำปี 2564
 
5) ร่างข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
 
6) การมอบหมายกรรมการและการมอบอำนาจผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและพนักงานองค์การสะพานปลาในการทำนิติกรรมรวมถึงดำเนินคดีกับบุคลภายนอก

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/39427คะแนนโหวต :