กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้บุตรเกษตรกร เป็นปีที่ 4

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ที่วิทยาลัยการชลประทาน ปากเกร็ด พร้อมด้วย นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน และผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน

สำหรับโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน เกิดขึ้นจากการมอบนโยบายของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุตรของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ โดยการมอบทุนการศึกษาให้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ กลับไปพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองและเป็นยุวชลกรต้นแบบที่สมบูรณ์ เข้ามาเสริมอัตรากำลังของกรมชลประทานในอนาคต เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในภาคเกษตรกรรมต่อไป

ในปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างการเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 4 เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการชลประทาน โทร 02 584 0378 ต่อ 311

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210225151147995คะแนนโหวต :