แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 เชียงใหม่ คาดกันยายนนี้จะแล้วเสร็จ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค คลองแม่ข่ามีคุณภาพน้ำดีขึ้น

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างรุนแรง ซึ่งคลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อ 725 ปีก่อน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย จิตอาสาวางมาตรการการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนคลองแม่ข่า โดยมีกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแก้มลิง ระบบผันน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเข้าสู่คลองแม่ข่า ทำให้มีน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้คลองแม่ข่ามีคุณภาพน้ำดีขึ้น

ด้านนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2564 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงภายในศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 ความจุเก็บกักประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ราชการ/ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ที่สำคัญจะเป็นแหล่งน้ำที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามแผนแม่บทการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ขณะนี้งานก่อสร้างแก้มลิงดังกล่าว มีผลงานคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 30 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในดือนกันยายน 2564 นี้

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210225151607002คะแนนโหวต :