ปลัดฯ จตุพร ตอบชัดทุกประเด็น อ.ก.พ.ร. พร้อมเดินหน้า กรม Climate Change

ปลัดฯ จตุพร ตอบชัดทุกประเด็น อ.ก.พ.ร. พร้อมเดินหน้า กรม Climate Change

วันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมคณะผู้บริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ก.พ.ร. ทส. ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ร่วมให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การกำหนดบทบาทของหน่วยงานมีความชัดเจน สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ และเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 

โดย ปกท.ทส. ได้ชี้แจงข้อคำถามของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ทส. เพื่อจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ว่า ไม่กระทบต่อภารกิจเดิมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่จะเป็นการโฟกัสให้ภารกิจการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำอยู่ในปัจจุบันมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และมุ่งไปสู่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวมนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งยังจะเป็นการรวมภารกิจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มาอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานทั้งในส่วนของการดำเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การพัฒนากระบวนงาน เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ หากพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลบังคับใช้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานให้มีความชัดเจน รวมถึงผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ หรือ กนภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สามารถถ่ายทอดนโยบายและแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการขอรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ ก่อให้เกิดสังคมคุณภาพที่มีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ต่อไป

ที่มา: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/144246คะแนนโหวต :
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ
ข่าวภาครัฐยอดนิยม