กรมการศาสนาประสานองค์กร 5 ศาสนา ขอความร่วมมือเลื่อนจัดกิจกรรม หากเลี่ยงไม่ได้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด หรือปรับรูปแบบ “งานวันวิสาขบูชา” ทำบุญ-เวียนเทียน ออนไลน์แทน ยับยั้งโควิด-19

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น จึงขอความร่วมมือองค์กรทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และพราหมณ์-ฮินดู และศาสนิกชนให้เลื่อนการจัดพิธี หรือกิจกรรมทางศาสนาออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

หากการจัดกิจกรรมของศาสนาใด มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ให้จัดกิจกรรมนั้นๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ มหาเถรสมาคมและองค์กรทางศาสนาต้นสังกัด นอกจากนี้ ยังแจ้งไปยังองค์กรทางศาสนาในประเทศไทย ขอให้งดการเชิญผู้นำทางศาสนาเดินทางมายังประเทศไทย

 

💻💻 ส่วนการจัดการจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้น ได้มีการออกแนวปฏิบัติสำหรับแต่ละศาสนา เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปยังผู้นำแต่ละศาสนาแล้ว ส่วนการจัดกิจกรรมของกรมการศาสนาจะเน้นการจัดกิจกรรมทางออนไลน์ โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 26 พ.ค.จะหารือถึงรูปแบบในการจัดงาน เช่น ทำบุญออนไลน์ เวียนเทียนออนไลน์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :