กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรองรับน้ำในฤดูฝนในพื้นที่คลองแสนแสบ พร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า กรมชลประทานเตรียมพร้อมรองรับน้ำในฤดูฝนในพื้นที่คลองแสนแสบ โดยกรมชลประทานมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก โดยใช้แนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ เป็นเส้นแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานจะรับผิดชอบพื้นที่ภายนอกคันกั้นน้ำ ด้วยการใช้คลองแนวขวางและคลองแนวดิ่งในการบริหารจัดการน้ำหลากไม่ให้เข้าเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวาสายล่าง คลองแสนแสบ คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศน์บุรีรมย์ รวมทั้งใช้ประตูระบายน้ำ(ปตร.) และสถานีสูบน้ำระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายหลักและทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีสถานีสูบน้ำทั้งหมด 12 สถานี อัตราการสูบประมาณวันละ 41.55 ล้าน ลบ.ม. เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล

ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับกรุงเทพฯ กรมชลประทานจะใช้สถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อเขตกรุงเทพฯ สูบน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพฯ ลงสู่คลองชลประทาน ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำและอ่าวไทยต่อไป ซึ่งสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวรอยต่อเหล่านี้ จะมีเกณฑ์ระดับน้ำในการควบคุมการปิด-เปิด ที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210610133410640คะแนนโหวต :