รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เตรียมท่าทีเจรจาประชุมคณะมนตรี MRC ครั้งที่ 27

รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เตรียมท่าทีเจรจาประชุมคณะมนตรี MRC ครั้งที่ 27

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หารือคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เตรียมท่าทีเจรจาประชุมคณะมนตรี MRC ครั้งที่ 27

วันนี้ (18 พ.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 27 ร่วมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ อาทิ 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขงระยะ 10 ปี (ปี 2564 - 2573) และแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ระยะ 5 ปี ( ปี 2564 - 2568)  ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีการเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง และการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 2) ยุทธศาสตร์การจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยได้เลือกพื้นที่ศึกษา 3 แห่งได้แก่ 1. แม่น้ำสงครามตอนล่าง จ.นครพนม 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย เวียงหนองหล่ม และบริเวณแม่น้ำโขงสายประธาน จ.เชียงราย และ 3. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก โดยมอบหมายให้ กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ในการขับเคลื่อนการคุ้มครองสินทรัพย์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 3) แผนแม่บทการคมนาคมขนส่งทางน้ำ เพื่อเป็นกรอบโครงการพัฒนา ปรับปรุงฟื้นฟูการขนส่งทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดริมน้ำโขง และเสริมสร้างร่วมมือในการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการสรุปผลการหารือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เสนอต่อคณะผู้แทนไทยเพื่อใช้เป็นกรอบท่าทีในการเจรจาในการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบและติดตามสถานการณ์น้ำโขงที่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีค่าอยู่ระหว่างค่าระดับน้ำเฉลี่ยของทุกสถานี รวมถึงข้อห่วงกังวลเรื่องความผันผวนของระดับน้ำที่ไม่แน่นอน ซึ่งที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด รวมถึงแจ้งข้อมูลให้หน่วยงาน และจังหวัดริมน้ำโขงที่อาจได้รับผลกระทบ ทราบล่วงหน้าเพื่อการเตรียมการรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามสถานะและพิจารณาการดำเนินการตาม PNPCA โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม สปป.ลาว โดย สทนช. ได้ส่งข้อมูลให้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พิจารณาให้ความเห็นเรื่องเขตแดน รวมถึง สทนช. ได้รับมอบหมายให้รวบรวมความเห็นทางวิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยและเส้นเขตแดน เพื่อแจ้งผู้พัฒนาโครงการผ่าน MRCS และเห็นชอบให้ผู้พัฒนาโครงการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบให้มีความชัดเจน รวมทั้งได้มอบหมายให้ สทนช. ติดตามข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูงอย ของ สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็น โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นว่าควรเสนอในกรอบเวทีการเจรจาประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงต่อท่าทีประเทศไทยให้มีการดำเนินกระบวนการการแจ้ง การปรึกษา หารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) โครงการนี้ ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการ PNPCA โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคามแล้ว 

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36902คะแนนโหวต :