สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร แจ้งความเสียหายด้านการเกษตรในพื้นที่ 5 อำเภอ จากพายุ เตี้ยนหมู่

นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมความกดอากาศต่ำทีพัดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพายุ เตี้ยนหมู่ ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้ให้สำนักงานเกษตรทุกอำเภอ สำรวจความเสียหาย ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 11 ตุลาคม 2564 โดยมี 5 อำเภอ จำนวน 8,277 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่เพาะปลูกประสบภัยจำนวน 66,946.75 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 60,365.75 ไร่ ในแต่ละอำเภอดังนี้ 

        อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเหล่าไฮ,นาคำ,กู่จาน, ทุ่งมน,ย่อ, กุดกุง,นาแกและ  สงเปือย จำนวน 41 หมู่บ้าน รวม 2,265 ครัวเรือน นาข้าวประสบภัยและคาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม 22,365 ไร่ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ได้รับความเสียหาย จำนวน 123 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวน 22,488 ไร่

        อำเภอค้อวัง จำนวน 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกุดน้ำใส,ฟ้าห่วน จำนวน 7 หมู่บ้าน รวม 165 ครัวเรือน นาข้าวประสบภัยและคาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม 994.75 ไร่

        อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหัวเมือง,ผือฮี,ฟ้าหยาด, ม่วงและตำบลโนนทราย จำนวน 17 หมู่บ้าน รวม 969 ครัวเรือน นาข้าวประสบภัยและคาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม 9,126 ไร่

        อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 8 ตำบล ประกอบด้วยตำบลหนองเป็ด,เขื่องคำ,เดิด, ขุมเงิน,ดู่ทุ่ง,ค้อเหนือ,หนองหินและตำบลสิงห์ รวม 51 หมู่บ้าน จำนวน 2,448 ครัวเรือน นาข้าวประสบภัยและคาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม 14,294 ไร่

            อำเภอป่าติ้ว จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลโพธิ์ไทร,โคกนาโก,กระจาย, เชียงเพ็งและตำบลศรีฐาน จำนวน 40 หมู่บ้าน รวม 2,430 ครัวเรือน นาข้าวประสบภัย จำนวน 19,421 ไร่และคาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม 13,160 ไร่ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ได้รับความเสียหาย จำนวน 251 ไร่ พื้นที่ปลูกพริก ได้รับความเสียหาย จำนวน 52 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวน 13,463 ไร่

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014102324706คะแนนโหวต :