จ.ยโสธร กำหนดจัดโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ประจำปี 2565 ใน 9 อำเภอ

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร ได้กำหนด จัดกิจกรรมตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมควาสสุข ให้คนยโสธร” ประจำปี 2565 เพื่อนำส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกเยี่ยมเยือน พบปะ ประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมแก้ไขปัญหา สนองความความต้องการ ของประชาชนอีกทั้งนำข่าวสาร การให้บริการจากภาครัฐและภาคเอกชน ไปสู่ประชาชน ในพื้นที่โดยตรง

        ในการดำเนินกิจกรรม “เพิ่มรอยยิ้ม เติมควาสสุข ให้คนยโสธร” ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดกิจกรรมในแต่ละอำเภอ ดังนี้

        อำเภอคำเขื่อนแก้ว วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่บ้านปลาอีด หมู่ 2 ตำบลนาแก

        อำเภอค้อวัง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4,8 ตำบลค้อวัง

        อำเภอมหาชนะชัย วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่บ้านราชมุนี หมู่ 1,7 ตำบลโนนทราย

       อำเภอเมืองยโสธร วันที่ 6 มมกราคม 2565 ที่บ้านสะแนน หมู่ 2 ตำบลขุมเงิน

       อำเภอเลิงนกทา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บ้านนากลาง หมู่ 12 ตำบลบุ่งค้า

        อำเภอทรายมูล วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่บ้านดงมะไฟ หมู่ 1 ตำบลดงมะไฟ

        อำเภอกุดชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองหมี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมี

        อำเภอไทยเจริญ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ 8 ตำบลคำไผ่

        อำเภอป่าติ้ว วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านหนองแสง หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ไทร

        จังหวัดยโสธร จึงกำหนดการจัดกิจกรรม ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมควาสสุข ให้คนยโสธร” ประจำปี 2565 ให้ได้รับทราบและเข้ารับบริการ จากหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ตามวันและสถานที่จัดกิจกรรม ดังกล่าวได้โดยทั่วกัน

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014102543708คะแนนโหวต :