นายกรัฐมนตรี ผลักดันบทบาทสตรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสาธารณสุข เพื่อความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน

นายกรัฐมนตรี ผลักดันบทบาทสตรี ขับเคลื่นเศรษฐกิจชุมชนและสาธารณสุข เพื่อความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน 

       

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทด้านสาธารณสุขและให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนกับผู้นำสตรีอาเซียน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบทบาทสตรีด้านการสาธารณสุข ในประเทศไทยคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่าล้านคนที่ในภาพรวมเกินร้อยละ 80 เป็นสตรี ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ยอมรับว่า เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าในการขยายเครือข่ายและเพิ่มบทบาทในการเชื่อมโยงชุมชนในด้านอื่นในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดและเป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วยกันอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรี ยังได้เร่งรัดให้ผลักดัน นโยบายการส่งเสริมความรู้เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสตรี เพื่อจะได้นำสินค้าชุมชนเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง เพิ่มโอกาสในการมีรายได้ที่มากขึ้น ทั้งนี้ มีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ผ่านโครงการ ไทยแลนด์อีคอมเมิร์ซ เพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังมีโครงการ ในลักษณะฟื้นฟูยกระดับอาชีพหลังวิกฤตโควิด-19 ที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆ โดยกรมกิจการสตรีฯ จะทำร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีความภูมิใจในบทบาทสตรีที่มีส่วนร่วมดูแลสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลตั้งใจที่จะส่งเสริมศักยภาพสตรีให้มากขึ้น ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การทำอีคอมเมิร์ซ การพัฒนาสินค้าให้น่าสนใจ โดยอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี ที่ครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสถานภาพสตรีและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วย

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201120122109938คะแนนโหวต :