กระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้


 
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) หารือร่วมกับนายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US- ASEAN Business Council : USABC) และคณะธุรกิจซึ่งเป็นผู้แทนบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และหาแนวทางที่ภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
 
          ในการหารือครั้งนี้ผู้แทนจากประเทศไทยได้รับฟังแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเกษตรในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษา ปรับใช้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการผลักดันเกษตร 4.0 พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37016คะแนนโหวต :