การประชุมคณะกรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

รองปลัด กษ. ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

        นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชุณหวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุมได้หารือและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ขอความร่วมมือจากหลายสมาคม หาวิธีอย่างไรไม่ให้เกษตรกรเผาอ้อยก่อนตัด เพราะทำให้เกิดปัญหาค่า pm 2.5 สูงตามมา 2) ขอทุนมาช่วยเหลือเกษตรกรซื้อเครื่องตัดอ้อยให้เกษตรกรเพื่อหลีกเลี่ยงการเผาอ้อยก่อนตัด 3) คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณโครงการป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ และ 4) ประมาณการราคาน้ำตาลทรายดิบ (Sugar#11) และอัตราแลกเปลี่ยน (USD/THB) เพื่อประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/64

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37017คะแนนโหวต :