สำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ตามที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ให้แก่ผู้ดำรง ตำแหน่งต่าง ๆ และผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนซึ่งจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี และข้าราชการที่ดีตามกฎหมายและระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม

โดยในวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จากหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมจำนวน 198 คน

โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ทรงพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :