การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมประชาสัมพันธ์

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

        โดยผู้บริหารประจำกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารฯสำนัก/กอง ได้แก่ นายเสมอ นิ่มเงิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายชัยวัฒน์ บุญชวลิ เลขานุการกรม ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณฯ ในครั้งนี้ (ศสช. และ สลก. เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน)
       เพื่อปรับเข้าสู่แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล และแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ โดยมีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการปรับเปลี่ยนกรมประชาสัมพันธ์ เป็นระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งสอดรับกับนโยบายที่ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้งานมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ปัจจุบันระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการพัฒนาและการปรับใช้มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ระบบสารบรรณฯ ของกรมประชาสัมพันธ์ สามารถให้บริการ รับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร รวมถึงการสั่งการ พร้อมลงนามในเอกสารนั้น ๆ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสารบรรณฯยังสามารถใช้ในรูปแบบ Mobile Application อาทิ ลงนาม คำสั่งการ เป็นต้น เพื่อช่วยในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน พร้อมเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : นายเชษฐ์ฯ
ภาพเคลื่อนไหว : พุทธรัฐ ศิลาพันธ์
ว.ด.ป. : ๑๗.พ.ย.๖๓


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :