รมว.พม. รับมอบชุดอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพจากโลตัส ภายใต้โครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2564

รมว.พม. รับมอบชุดอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพ จากโลตัส พร้อมส่งต่อให้กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2564

 

     วันนี้ (25 ม.ค. 64) เวลา 10.20 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพ จำนวน 77 ชุด รวมมูลค่า 2,310,000 บาท จากโลตัส เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2564 ที่กระทรวง พม. ส่งความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยมีนางจินตนา  จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวถึง ภารกิจกระทรวง พม. กับการสร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้แทนจากโลตัส โดยคุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ พร้อมทั้งนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

     นายจุติ กล่าวว่า  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคม ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน สำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

     นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. และโลตัส ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยได้มอบชุดอุปกรณ์ประกอบอาชีพ (ชุดจาน ชาม หม้อ กระทะหรืออุปกรณ์ทำอาหาร) และทุนการประกอบอาชีพ เป็นโลตัส กิ๊ฟการ์ด เพื่อซื้อวัตถุดิบ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 77 ชุด รวมมูลค่า 2,310,000 บาท ภายใต้โครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2564 ที่กระทรวง พม. ส่งความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยโลตัส ได้นำรายได้จากการงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว และจำหน่ายถุงใช้ซ้ำ Collection ใหม่ ลายผ้าไทยประจำ 4 ภาค จากโครงการถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ มาซื้ออุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพให้กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านอาหารจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จังหวัดละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 77 ราย ทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยวิทยากรจากธนาคารออมสิน และการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร โดยวิทยากรจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้กับกลุ่มเป้าหมายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

     นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และขอให้มีกำลังกาย กำลังใจพร้อมต่อสู้ร่วมกันเพื่อผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง โดยกระทรวง พม. พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม และขับเคลื่อนงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต

ข้อมูล : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38578คะแนนโหวต :