สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42 แห่ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

   วันนี้ (12 ต.ค. 64) พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล กล่าวในรายการห้องข่าวเช้านี้ ออกอากาศทาง สวท.สตูล FM 95.50 MHz ว่า ขณะนี้จังหวัดสตูลยังคงพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายชุดตรวจ ATK สำหรับตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง ซึ่งจำหน่ายได้ทั่วไปทั้งตามร้านขายยาและช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา

            ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันควบคุมและรักษาโรคโควิด-19 ของจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสตูล โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 42 แห่งในพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เพื่อให้มีจำนวนที่เพียงพอในการรองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกเข้ารับการสังเกตอาการ ก่อนเข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไปตามระบบ

 

            ขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง รองรับได้ 941 คน โดยมีผู้เข้าพักสังเกตอาการแล้ว 86 คน ทั้งนี้จะมีโรงพยาบาลในพื้นที่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านบุคลากรเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคด้วย

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :