จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานขาวทาชมภู เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 วันนี้ (12 ต.ค.64) ที่บริเวณสะพานขาวทาชมภู บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานขาวทาชมภู เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม ซึ่งจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นให้แก่พื้นที่อีกด้วย 

        นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำต่างๆ ทุกพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม ซึ่งสะพานขาวทาชมพูเป็นสะพานรถไฟข้ามลำน้ำทา สร้างเมื่อปี 2461 แล้วเสร็จเมื่อปี 2463 ปัจจุบันมีอายุกว่าร้อยปี มีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลทาปลาดุก ได้อนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ปรับปรุงบริเวณโดยรอบสะพานขาวให้มีความเหมาะสมต่อการพักผ่อน และการท่องเที่ยว

        ทั้งนี้ อำเภอแม่ทาได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทาปลาดุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และราษฎรในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่บริเวณสะพานขาวทาชมภู บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลทาปลาดุก พบว่าบริเวณลำน้ำทาหน้าฝายชลประทานและสะพานขาว ทาชมภู มีผักตบชวาขึ้นอยู่เต็มลำน้ำแม่ทา ต้องเร่งดำเนินการกำจัดอย่างเร่งด่วน ประกอบกับมีการสร้างเพิงร้านค้าบริเวณริมน้ำที่มีสภาพทรุดโทรม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอยสะพานขาวทาชมพู ขึ้นในวันนี้

        สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนับสนุนรถแบ็คโฮแขนยาว 1 คัน รถบรรทุก จำนวน 2 คัน สำหรับนำผักตบชวาไปทิ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานการสนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 4 ลำ จากเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลบ้านเเป้น เทศบาลตำบลอุโมค์ เทศบาลตำบลบ้านกลางแห่งละ 1 ลำ และสนามกอล์ฟกัซชัน สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรรม

        ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การกำจัดผักตบชวาเป็นมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในพื้นที่แหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิดให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในวันนี้เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้เพื่อร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานขาวทาชมภูและขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและมาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าหมายและขอให้ท่านทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวังและดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :