รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมห่วงใยเด็กเล็กในพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดย ศอ.บต.ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และการจัดหางานตามความเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน

        นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในต้นยางพารา ที่ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ ประมาณ 68,400 ราย

        พร้อมทั้งเห็นชอบโครงการแก้ปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า เมื่อปี 2559 เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะดัชนีทางสุขภาพและโภชนาการต่ำมาก จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กเล็ก ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบ ขับเคลื่อนการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้

        พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้เร่งขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเน้นย้ำให้ สทนช. เร่งแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร ,อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวต่อไป

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210225122716905คะแนนโหวต :