แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2565 |
ผลการวิเคราะห์และจัดทําแนวทางดําเนินการปรับปรุงและบูรณาการ ระบบฐานข้อมูลด้านข่าวสาร สื่อ และฐานข้อมูลกลาง ของกรมประชาสัมพันธ์ |


คะแนนโหวต :