รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564

 

        เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทีประชุมพิจารณา วาระสำคัญ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจการไปรษณีย์ด้านกฎหมาย  หัวข้อสำคัญ คือ  1) แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการไปรษณีย์ด้านกฎหมาย 2) การมอบอำนาจให้ทำการแทนคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ในการดำเนินคดีปกครอง และ 3 ) เสนอขอยกเลิกการให้บริการไปรษณีย์รับรอง นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการจัดตั้ง/ยุบเลิกที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต และการเป็นผู้รับดำเนินงานที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ประเภทร้านไปรษณีย์ไทย รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน2563)  สรุปรายงานผลการประชุมสภาบริหารวาระพิเศษของสหภาพสากลไปรษณีย์  สรุปรายงานผลการประชุมสภาบริหารของสหภาพสากลไปรษณีย์  ประจำปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ 2 และสรุปรายงานผลการประชุมสภาบริหารของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชีย และแปซิฟิค ประจำปี 2563 อีกด้วย

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/39430คะแนนโหวต :