รมว.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะฝีมือด้านงานบริบาล

กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาส ให้แรงงานที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจได้เข้าร่วมสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลเพื่อสมัครทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น 

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจากกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานไทยที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี และต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขาอื่นที่ไม่ได้ผ่านการฝึกงานมาก่อน และผู้สนใจทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) เตรียมความพร้อมตนเองล่วงหน้า สำหรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาล และทักษะฝีมือด้านงานบริบาล ที่จะมีกำหนดการจัดสอบวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Prometric Japan Co.,Limited เป็นผู้จัดทดสอบ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html
          “พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำรัฐบาล และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งมุ่งเน้นประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานมีการจัดส่งแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ที่แรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะมีโอกาสในอาชีพ ทั้งมีแนวโน้มขยายจำนวนจัดส่งเพิ่มมากขึ้นได้  โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น 1,700 คน และ Re-entry 137 คน รวมทั้งสิ้น 1,837 คน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

          ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับแรงงานไทยอายุ 17 ปี หรือมากกว่า 17 ปีขึ้นไป ที่สนใจร่วมการทดสอบเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อทดสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาล และทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล  ที่มีกำหนดการจัดสอบ  วันที่ 12 มิถุนายน  2564  ณ อาคารเกษมนครา อาคารที่ 2 ห้อง STN 10988 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมการสอบ  574 บาท โดยมีขอบข่ายการทดสอบ 2 ด้าน ได้แก่ 1.การผ่านการประเมินทักษะฝีมือด้านการบริบาล เพื่อรับรองว่าผู้สมัครผ่านระดับการประเมินที่สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามกายภาพและสภาพจิตใจ โดยผู้ทดสอบต้องตอบคำถามข้อเขียน เรื่องหลักการบริบาลพื้นฐาน กลไกของจิตใจและร่างกาย ทักษะการสื่อสาร และการบริบาลร่างกาย รวมทั้งข้อเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการโดยวิธีใช้คอมพิวเตอร์ 2.การผ่านการประเมินทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้านการบริบาลเพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีระดับความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นที่สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลและใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา โดยมีการทดสอบ เรื่องศัพท์เทคนิคของการบริบาล การสื่อสารด้านการบริบาล และเอกสารด้านการบริบาล ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบร้อยละ 60 ของคะแนนรวมในแต่ละการทดสอบ
          “ขอให้ผู้ที่สนใจ ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนไปทำงานต่างประเทศ  เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ในประเทศไทย  และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/overseas  หรือ ติดต่อกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน 1694” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ข้อมูล : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42491คะแนนโหวต :
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ
ข่าวภาครัฐยอดนิยม