รัฐบาลกำชับส่วนราชการติดตามดำเนินการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ย้ำแก้ไขปัญหาของประชาชนเร่งด่วนหลังพ้นวิกฤติโควิด-19

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย การขับเคลื่อนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีบูรณาการร่วมกัน เพื่อติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 รัฐบาลต้องทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงแบ่งแผนงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การตรวจราชการเชิงบูรณาการในภาพรวม โดยมีมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง ซึ่งจะมีการตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังผลกระทบโควิด-19 การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคการเกษตร การพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโนบายรัฐบาล ส่วนที่สองคือ การตรวจราชการเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบทางสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง และตามข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยไวที่สุด

รัฐบาลจะพยายามขับเคลื่อนให้ผู้ตรวจราชการ เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดตามกรอบแนวทางที่ได้วางเอาไว้

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201123145122515คะแนนโหวต :