ครม.อนุมัติ เพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ โดยระดับ ม.ปลาย-อาชีวะ รับเงิน 9,100 บาท

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 7,635 ล้านบาท ประกอบด้วย 9 แผนงาน อาทิ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา , ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน, สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและสถานศึกษา ,พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา

ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค โดย กสศ.ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลงและเกิดการว่างงานและอัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยอัตราเงินอุดหนุนใหม่นั้น ระดับอนุบาล อัตราเดิม 4,000 บาทต่อปียังคงจ่ายเท่าเดิม ระดับประถมศึกษาอัตราใหม่ 5,100 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 2,100 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัตราใหม่ 4,500 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา อัตราใหม่ 9,100 บาท เพิ่มขึ้น 6,100 บาท
--------------------

ที่มา : 

 คะแนนโหวต :