จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ช่วงวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2564

  จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ช่วงวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2564 

 

            นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 22/2564 แจ้งว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในช่วงวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำลันตลิ่ง และดินถล่ม นั้น 

            ในการนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ระมัดระวังปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณน้ำสะสมที่อาจเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในระหว่างวันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2564 

            นอกจากนี้ ให้อุทยานทุกแห่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้ำ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้าสถานการณ์วิกฤติให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ ทั้งในด้านทรัพยากรกู้ภัย เครื่องจักรกล กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสาธารณภัยขึ้นให้รายงานสถานการณ์เหตุด่วนให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบโดยเร่งด่วน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 077 – 275551 , 077 – 275847 และทางวิทยุสื่อสาร "ศูนย์ ปภ.สุราษฎร์" ความถี่ 153.775 MHz จนกว่าสถานการณ์จะยุติ.คะแนนโหวต :