จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติพื้นฐานอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 9 มกราคม 2546 จนถึงปัจจุบัน) เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นเด็กมีน้ำใจไมตรี การแต่งกาย การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ มีมารยาทไทยที่งดงาม มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย มีการแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความสามารถพิเศษโดดเด่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

            โดยส่งเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ 1 ชุด /CD/ DCD หรือ Flash Drive ที่บันทึกข้อมูลเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  โทร.035 536 058 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113150351905คะแนนโหวต :