มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดนครพนม 2,000 ผืน

 วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 โดยตลอดวันที่ผ่านมาจนถึงเวลา 6.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมวัดอุณหภูมิในพื้นที่ได้ต่ำสุด 6.5 องศาเซลเซียส อยู่ที่บริเวณอากาศเกษตรนครพนม อำเภอเมืองนครพนม และมีการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 14 - 17 มกราคม 2564 ว่าบริเวณความกดอากาศสูง จะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า 

        โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้อัญเชิญพระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงเสียสละพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยในด้านต่าง ๆ ทำให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และได้เล่าถึงที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ด้วยต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ราษฎรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ และทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรได้ทันการ 

        สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวของจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทรงให้ติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบให้ราษฎรจังหวัดนครพนม ประกอบไปด้วย ราษฎรอำเภอเมืองนครพนม 500 ผืน อำเภอธาตุพนม 500 ผืน อำเภอปลาปาก 500 ผืน และอำเภอเรณูนคร 500 ผืน รวมทั้งสิ้น 2,000 ผืน จึงอยากให้ตัวแทนทุกคนได้นำเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดไปเล่าสู่กันฟัง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยในราษฎรเสมอมา 

 คะแนนโหวต :