พัฒนาชุมชนสุรินทร์ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ และชื่นชม โคก หนอง นา โมเดล

วานนี้ (9 มิถุนายน 2564) นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โซนกลาง ในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จอมพระ เขวาสินรินทร์ เเละอำเภอปราสาท ร่วมติดตามให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโคก หนอง นา พช.สุรินทร์ พื้นที่อำเภอปราสาท ในการบริหารจัดการพื้นที่ รูปแบบการขุด รวมถึงการเบิกจ่าย การตรวจรับงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยได้ลงพื้นที่แปลงของ นายวิเวก ตรงสูญดี หมู่ที่ 4 บ้านโคกยางชุม ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แบบมาตรฐานจังหวัดสุรินทร์ สัดส่วน 1:2 ธารานาวา

            โดยแปลงนายวิเวก ตรงสูญดี ดำเนินการขุดและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว นายวิเวกได้ดำเนินการปลูกพืชผักโดยรอบแปลงรวมถึงมีการวางระบบน้ำไว้เป็นอย่างดี มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ห่มดินด้วยผักตบชวา ปลูก ขิง ข่า ตะไคร้ แตงโม กล้วย แตงกวา ไผ่ ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง พริก มะเขือ ไม้ผล และปลูกไม้ป่าทิศเหนือของแปลงสำหรับกันลม จากการเดินเยี่ยมชมแปลงของนายวิเวก แทบทุกพื้นที่เต็มไปด้วยพืชผักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวทุกวัน

            นายวิเวก ตรงสูญดี กล่าวว่า เดิมมีอาชีพทำนา ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ได้ขายปีละครั้ง ไม่พอเลี้ยงชีพ ลูกหลานต้องออกไปรับจ้างยังต่างจังหวัด จึงมีแนวคิดทำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการจัดพื้นที่ดินให้มีความเหมาะสม แบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ แหล่งน้ำซึ่งจำเป็นมาก พื้นที่ทำนาปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืช ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ โดยเริ่มจากการปลูกกล้วย ปลูกพืช ผักตามฤดูกาล เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ไก่ สำหรับตนมีหน้าที่ในวางแผนการผลิตและปลูกพืชหมุนเวียน สับหว่าง เว้นระยะ ทิ้งช่วง ให้สามารถขายได้ทุกวันตลอดปี โดยมีภรรยา คือ นางละเมือย ตรงสูญดี เป็นฝ่ายการตลาด ขายพืชผลที่ผลิตได้ทุกอย่างหน้าบ้านให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาได้เลือกซื้อ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 300-1,000 บาท ทุกวัน

            เมื่อได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล กรมการพัฒนาชุมชน ครอบครัวตนดีใจเป็นอย่างมาก เพราะทำให้มีแหล่งน้ำ มีพื้นที่ทำเกษตรเพิ่มขึ้น ตนตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล สำหรับคนในชุมชน และจะสนับสนุนให้เกิดการขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชนต่อไป

            จากนั้น นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมกลุ่มทอบ้านไหมบ้านยางตาราด ม.10 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556 ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ได้พบปะและฝากข้อคิดในการดำเนินงานของกลุ่มคือ

    1)การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

    2)การออกแบบ /ความต้องการของตลาด

    3)ช่องทางการตลาด รูปแบบออนไลน์

    และ 4)การทอผ้าลายพระราชทาน "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ซึ่งถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

            ทั้งนี้ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโคก หนอง นา โมเดล จำนวน 246 แปลง แบ่งเป็น

    1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จำนวน 172 แปลง แยกเป็นพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 92 แปลง ขุดเเล้ว 23 แปลง อยู่ระหว่างขุด 4 แปลง ยังไม่ขุด 65 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 80 แปลง ขุดเเล้ว 5 แปลง อยู่ระหว่างขุด 3 แปลง ยังไม่ขุด 72 แปลง ขุดเเล้วคิดเป็นร้อยละ 16.28

    2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 74 แปลง แยกเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 57 แปลง ขุดเเล้ว 28 แปลง อยู่ระหว่างขุด 1 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 17 แปลง ขุดเเล้ว 9 แปลง ยังไม่ขุด 7 แปลง อยู่ระหว่างขุด 1 แปลง ขุดเเล้วคิดเป็นร้อยละ 50
ข้อมูล  : 

 คะแนนโหวต :